Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Sekcja Profilaktyki uzależnień

◊◊◊

 

Sekcja Profilaktyki Uzależnień działa w strukturze Działu Profilaktyki, Analiz i Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.


         Zadania Sekcji Profilaktyki Uzależnień wynikają z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” i są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina.

 

◊◊◊

 

Celem Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest działalność w następujących obszarach:

 • profilaktyka uzależnień, przemocy domowej i przemocy szkolnej,

 • terapia i psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu,

 • pomoc edukacyjna i terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych,

 • promowanie ruchu trzeźwościowego,

 • współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień,

 • współpraca z lubińskimi szkołami.

           Pomoc związana jest z motywowaniem do podjęcia psychoterapii i poszerzania świadomości własnej sytuacji życiowej. W pracy wykorzystujemy różnorodne działania psychologiczne i psychoedukacyjne mające na celu inspirowanie trwałych zmian w życiu osób zgłaszających się do nas.

 

◊◊◊

 

W ramach profilaktyki, psychoedukacji i terapii proponujemy następujące formy działalności :


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • konsultacje indywidualne, rodzinne, małżeńskie i wychowawcze,

 • terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna (krótko- lub długoterminowa),

 • interwencje kryzysowe.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • grupa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

  poniedziałek, w godzinach popołudniowych (informacja dot. godziny rozpoczęcia spotkania pod nr tel. 76/746-34-18),
 • grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób uzależnionych

  wtorek i piątek, godzina 16:10-18:10,

 • grupa psychoedukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych

  środa, godzina 16:30-18:30.

Zajęcia grupowe odbywają się w siedzibie MOPS, przy ul. Kilińskiego 25a, pok. 102

PORADY PRAWNE:

 • Dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA oraz z kręgu przemocy w rodzinie (po uprzedniej konsultacji u specjalisty przy ul. Niepodległości 31) - czwartek, godzina 11:30-15:30, pok.112


Zajęcia grupowe odbywają się od czasu zawiązania grupy do czerwca zgodnie z zawartym kontraktem.


Nabór do grup trwa przez cały rok.


Oferta Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest bezpłatna, dobrowolna, skierowana do zainteresowanych mieszkańców Lubina.


INNE ZADANIA:

 • superwizja Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych przez pedagogów szkolnych,

 • prowadzenie działań psychoedukacyjnych w szkołach,

 • szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień skierowane do zainteresowanych grup zawodowych.

Kontakt:

Sekcja Profilaktyki Uzależnień mieści się przy ul. Niepodległości 31 (boczne wejście od ul. Kilińskiego)

e-mail: profilaktyka@mops.lubin.pl

tel. 76 847 63 55 oraz 72 320 77 07W sekcji pracują:

 

psycholog, główny specjalista
terapeuci
Najtrudniejszy jest początek.(...)”

Paulo Coelho

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 1531
30 grudnia 2019 15:27 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2019 08:53 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
12 grudnia 2019 14:31 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl