STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA / ZASIŁKI SZKOLNE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r poz. 1943 z późn. zmianami) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,
Uchwała Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (wraz z późn. zmianami),
Uchwała Nr LXXV/266/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 września 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do wydania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r poz.930 z późn. zmianami).

Warunkiem przyznania stypendium przez MOPS w Lubinie jest także zamieszkanie ucznia na terenie gminy miejskiej Lubin oraz złożenie wniosku
.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
 2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).


Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (od 01.09.2017r szkół ponadpodstawowych) także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
(dojazdy, opłata za internat).

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.


Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.


Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. podręczniki szkolne,
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
 3. lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry,
 4. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,
 5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne:
  - dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – do 2 par na semestr,
  - obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – do 2 par na semestr,
  - strój na basen: spodenki, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen,
 6. wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,
 7. strój na zajęcia szkolne i pozaszkolne:
  - strój ochronny na praktyczną naukę zawodu (jeżeli podmiot organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi tej odzieży),
  - mundurki harcerskie, zuchowe,
 8. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka,
 9. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym:
  - korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne,
 10. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (od 01.09.2017r szkół ponadpodstawowych) - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 11. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, „szkoła zimowe” oraz wyjścia do teatru, kina.


Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.
Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

W przypadku wydatków wskazanych w pkt 11 obowiązuje pisemne oświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imię i nazwisko ucznia, kwotę poniesionych wydatków oraz termin wyjazdu.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.


Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym
np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekroczyć miesięcznie 248 zł.


OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi
, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2480,00 zł rocznie, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 2232,00 zł rocznie.


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 
 2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.


WNIOSEK

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zmianę decyzji na II semestr

Wniosek składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służ społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Załącznik do wniosku o stypendium szkolne.Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp,

zaświadczenie

albo

oświadczenie

 • zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

oświadczenie

 • wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych, 

oświadczenie

 • zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

oświadczenie

 • inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Świadczenia otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).


Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 25a w Lubinie pok. nr 204 (I piętro) tel. (76) 746 34 15 w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 8411
08 kwietnia 2020 11:09 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
08 kwietnia 2020 11:09 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 12:19 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.