Dodatki mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną przez Gminę Miejską Lubin na rzecz osób/rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Aby ubiegać się o przyznanie uprawnień do dodatku mieszkaniowego należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Kilińskiego 25a w celu pobrania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach. Zarządca lokalu na wniosku potwierdza dane dotyczące: adresu zamieszkania wnioskodawcy, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są codziennie (oprócz wtorków) w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 209. Wydawanie decyzji w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 14.00.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j Dz. U. z 2019r.,poz. 2133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.  Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r., (Dz. U z 2013r., poz.589) w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu


Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego


 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006r. (Dz. U z 2006r., nr 84, poz. 585 i 587)
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.

 

Miesięczny dochód


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (tj. 2100zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (tj. 1500zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura obecnie wynosi 1200zł.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.; od 2010 r. do dochodu nie wlicza się także dodatku pielęgnacyjnego o którym mowa w art. 75 ustawy o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego Nr I OPS 8/09 z dnia 10 grudnia 2009r.

W deklaracji o dochodach wnioskodawca wykazuje dochody gospodarstwa domowego za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku potwierdzone zaświadczeniem o zarobkach, odcinkiem renty lub emerytury, zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy lub Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz innymi dokumentami żądanymi przez pracowników realizujących zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

 

 Normatywna powierzchnia użytkowa


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- 35 m² – dla 1 osoby,
- 40 m² – dla 2 osób,
- 45 m² – dla 3 osób,
- 55 m² – dla 4 osób,
- 65 m² – dla 5 osób,
- 70 m² – dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m² jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają tylko powiatowe zespoły do spraw. orzekania o niepełnosprawności.


 Wysokość dodatku mieszkaniowego


Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodu w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodu w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:

 • gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

 • gospodarstwo 2,3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

 • gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.

Nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego czyli:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów. Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w przypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

 • opłaty poza czynszem, które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

 

Wywiady środowiskowe


Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe

 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
   1) ruchomości i nieruchomości,
   2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.


Wypłata dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy , nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania należności. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę wówczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. 

 Odwołanie od decyzji


Wnioskodawcy służy prawo odwołania od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie dodatku mieszkaniowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Dyrektora MOPS w Lubinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zaświadczenie o dochodach

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 19760
06 maja 2020 15:26 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:06 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:06 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.