Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. Nr 1507 z późn. zm.)

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. Nr 1507 z późn. zm.)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  na podstawie:

- zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

- zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

- zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

- zgody na pobyt tolerowany- w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin , posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności. Przepisu nie stosuje się w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa, 
 • sieroctwa, 
 • bezdomności,
 • bezrobocia, 
 • niepełnosprawności, 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej są:

 • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny  zasiłek celowy, 
 • świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Ośrodki pomocy społecznej to jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej w gminach. Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami wojewody. Realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, co jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017r poz. 1788).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017r poz. 1788)

 Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lubi rodzin. Przeprowadza się go w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby czy rodziny oczekującej wsparcia. Osobą uprawnioną do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest pracownik socjalny. Do wywiadu niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o pomoc oraz obrazujące sytuację materialną, zawodową, zdrowotną, m.in. zaświadczenie o dochodach, decyzja organu emerytalno – rentowego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, karta wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy, rachunki określające koszty leczenia, koszty eksploatacji mieszkania itp. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy ma prawo domagać się od osoby ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, 
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,  
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,   bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

DRUK ZAŚWIADCZENIA


Ustawa o pomocy społecznej określa także tryb postępowania w przypadku uzyskania dochodu jednorazowego oraz w walucie obcej.

Świadczenia pieniężne udzielane osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego:

 • zasiłek stały, o który może ubiegać się osoba niezdolna do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, samotnie gospodarująca jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pozostająca w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
 • zasiłek okresowy, przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, 
 • zasiłek celowy - może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (np. na zakup żywności. leków, odzieży, pokrycie kosztów pogrzebu).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Ponadto osoby, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej mogą ubierać się o zasiłek celowy niezależnie od dochodu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy również w formie:

 • pokrycia kosztów:
  - wyżywienia w żłobkach, przedszkolach, Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym,
  - obiadów w szkołach oraz w Domu Dziennego Pobytu "Senior" i Domu Opieki "Szarotka"                     - świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Powyższa pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego. Natomiast osobom, których dochód kształtuje się w przedziale powyżej 100% kryterium dochodowego, świadczenia w formie wyżywienia lub obiadów przyznawane są z częściową lub całkowitą odpłatnością ze strony wnioskodawców  - na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XLIV/221/04 z dnia 05 października 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr XLIV/221/04 z dnia 05 października 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe osoby/rodziny, korzystający z pomocy rzeczowej ponoszą częściową odpłatność  za udzielone świadczenie liczoną od wartości uzyskanej pomocy - co zostało uregulowane Uchwałą Nr XLIV/221/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004r.

Osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym, które nie są w stanie zabezpieczyć swych potrzeb życiowych we własnym zakresie, udzielane  jest wsparcie  w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Pomocą tą obejmowane są także osoby z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast niepełnosprawne dzieci i młodzież korzystają z usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia - Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym w Lubinie. Pomoc ta udzielana jest bezpłatnie lub odpłatnie w zależności od dochodu rodziny, co reguluje:

 

Uchwała Nr XLIV/222/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania,
Uchwała Nr LXXX/357 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2006r.. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,


W przypadku, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca a osoba wymaga opieki całodobowej – przysługuje jej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na terenie miasta Lubina prowadzony jest Dom Opieki "Szarotka" przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, natomiast kwestia odpłatności za pobyt uregulowana jest w ustawie o pomocy społecznej.

Warto wskazać, że rodziny osób korzystających z pomocy społecznej  są zobowiązane w pierwszej kolejności do świadczenia pomocy na ich rzecz. Na obowiązek ten wskazuje zarówno Kodeks rodzinny i opiekuńczy jak i ustawa o pomocy społecznej. W celu ustalenia możliwości udzielania pomocy na rzecz potrzebujących członków rodziny pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad, a w drodze decyzji ustalana jest wysokość świadczonej przez nich pomocy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 8461
19 marca 2020 11:58 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:56 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:44 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.