Usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) – art. 50

 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

 • uchwała Nr XLIV/222/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania (t.j. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013r. poz. 5355 z późn. zm.)

 

Uprawnieni:

 

 • osoby, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione z różnych powodów

 

Rodzaje usług:

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym oraz posiadające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

 • kształtowania nawyków celowej aktywności,

 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Dodatkowo, pracownicy świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają staż w jednostce o odpowiednim profilu tj. przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub upośledzonych umysłowo.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, klienci mogą również skorzystać z rehabilitacji fizycznej.

Zakres, wymiar godzinowy, okres świadczenia usług ustalany jest indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej i zdrowotnej.

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) mogą być świadczone usługi opiekuńcze w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynikających z sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, osobistej osoby zainteresowanej.

 

Odpłatność za usługi:

 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

 • wysokości stawki godzinowej usługi,

 • ilości godzin świadczonych usług,

 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

 

Usługi przyznawane nieodpłatnie:

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 1. osobom samotnym (tj. samotnie gospodarującym, niepozostającym w związku małżeńskim i nieposiadającym zstępnych - dzieci, wnuków oraz wstępnych - rodziców, dziadków) w wieku powyżej 80 lat

 2. osobom, których miesięczny dochód nie przekracza następującej kwoty (netto):

 • w przypadku osoby samotnej – 911,30 zł (130% kryterium dochodowego)

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 771,10 zł (110% kryterium dochodowego)

 • w przypadku osoby gospodarującej z rodziną – 580,80 zł (110% kryterium dochodowego)

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 1. osobom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty (netto) – 701 zł

Osoby nie spełniające powyższych kryteriów ponoszą częściową odpłatność za usługi opiekuńcze, ustaloną procentowo od stawki godzinowej usługi.

Wysokość stawki godzinowej usług wynosi:

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne) – 18 zł

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) – 34 zł

 

Naszym podopiecznym zapewniamy profesjonalną i kompleksową opiekę, usprawnianie fizyczne, jak również gwarantujemy sumienność i uczciwość w realizacji obowiązków wynikających z opieki nad nimi.

Wszystkich zainteresowanych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym także rodziny zmagające się z problemami związanymi z opieką nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną – zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Usług Społecznych (pokój 106 i 107) tel. 76/ 74-63-408 lub 409.

Analiza badań ankietowych dotyczacych jakości świadczonych usług

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 11233
04 września 2020 14:33 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:46 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:46 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.