Domy Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) – art. 54-66

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 734)

Uprawnieni:

 

 • osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych

 

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej:

 

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz możliwości korzystania przez osobę z pomocy środowiskowej, w tym w szczególności z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody tej osoby lub zgody jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku powyższej zgody, gdy osoba bezwzględnie wymaga pomocy (np. osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo) – o umieszczeniu w domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.

Osoba kierowana jest do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu (w zależności od tego, dla kogo jest przeznaczony), zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

 

Typy domów pomocy społecznej:

 

 • dla osób w podeszłym wieku,
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie
 • dla osób uzależnionych od alkoholu

 

 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby kierowanej (w przypadku mieszkańca Lubina decyzję wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Lubina).

Natomiast o umieszczeniu w domu pomocy społecznej rozstrzyga w drodze decyzji organ gminy prowadzącej dom lub starosta powiatu prowadzącego daną placówkę.

 

Organizacja i świadczenie usług:

 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Ponadto dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Dom pomocy społecznej pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.

 

Odpłatność za pobyt:

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu,

 2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie)

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 2.103 zł (701 zł z 300%), jednak kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium na osobę w rodzinie tj. 1.584 zł (528 zł z 300%), jednak kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

 1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i osoby zobowiązane.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Usług Społecznych (pokój 106 i 107) tel. 76/ 74-63-408 lub 409.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 3958
19 marca 2020 10:22 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2019 08:04 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
05 października 2018 08:03 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.