Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny / Grupa żłobkowa - informacje

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
59-300 Lubin, ul. Jastrzębia 1

tel. (76) 746-83-62
e-mail: oor@mops.lubin.pl

Ośrodek wsparciaOśrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym. Funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnia opiekę i kompleksową rehabilitację przez 5 dni w tygodniu dzieciom:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zespołem Downa,
 • z innymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym,
 • z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia,
 • nadpobudliwym,
 • z cechami autystycznymi,
 • z mikrourazami centralnego układu nerwowego o różnej etiologii,
 • niedowidzącym,
 • niedosłyszącym,
 • po operacyjnym leczeniu nowotworów centralnego układu nerwowego.

Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci do 18 roku życia. Podopieczni mogą być dowożeni do placówki samochodem w pełni dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek Ośrodka pozbawiony jest barier architektonicznych.

Ośrodek wykonuje swoje zadania przez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych podczas dziennego pobytu w zakresie:

 1. Uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem oraz pozytywnych relacji z bliskimi;
 2. Oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do wyrównywania zaburzeń rozwojowych dziecka;
 3. Pielęgnacji wspierającej proces leczenia a także rehabilitacji fizycznej i usprawnianiazaburzonych funkcji organizmu nieobjętych świadczeniami opieki zdrowotnej;
 4. Pomocy w życiu rodzinie, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego oraz kształtowania odpowiednich postaw wobec niepełnosprawnego dziecka.

Do Ośrodka mogą być kierowane dzieci spoza Lubina na podstawie stosownych umów.

Dzieci w Ośrodku mogą przebywać od 4 do 9 godzin dziennie. W tym czasie mają zapewnione całodzienne wyżywienie.

Praca terapeutyczna realizowana jest w oparciu o programy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W terapii psychopedagogicznej, dostosowanej do grup terapeutycznych i poszczególnych dzieci, i wykorzystuje się metody sensoryczno-motoryczne:

 • Peto,
 • V. Sherborne,
 • Knillów,
 • Snoezelen
 • Integracji Sensorycznej

Sala terapeutyczna „Doświadczanie Świata”, wyposażona w specjalistyczne urządzenia, stymuluje rozwój dzieci poprzez sensoryczny odbiór różnych bodźców pobudzających do aktywnego badania i doświadczania świata zewnętrznego.

 

Kadra 

W skład zespołu pracowników merytorycznych wchodzą:

 • lekarz rehabilitant,
 • terapeuci (magister i technicy fizjoterapii, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, psycholog nauczyciele).

Fizjoterapeuci prowadzą codziennie indywidualną rehabilitację fizyczną w oparciu o przygotowane programy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Kadra opiekuńczo-terapeutyczna realizuje działania opiekuńcze, poznawcze i dydaktyczno-wychowawcze. W zakresie samoobsługi dzieci nabywają umiejętności, a w konsekwencji nawyków, związanych z zachowaniem higieny osobistej i higieny otoczenia. Uczą się prawidłowego spożywania urozmaiconych posiłków na różnych etapach dojrzałości pokarmowej. Zaburzone funkcje organizmu dziecka poddawane są oddziaływaniom terapeutycznym obejmującym: zabawy słuchowe i dźwiękonaśladowcze, muzykoterapię, stymulację wzrokową, dotykową, zabawy manipulacyjne, ćwiczące orientację w przestrzeni, zabawy ruchowe, pozwalające nabyć świadomość własnego ciała i doświadczyć jego ciężaru. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju u dzieci umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności komunikowania się. Pracujemy uznanymi i szeroko stosowanymi w terapii osób niepełnosprawnych metodami wsparcia zgodnie z tygodniowym i dziennym rozkładem zajęć. W swojej pracy wykorzystujemy mobilne, kolorowe zabawki, przedmioty codziennego użytku, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, oprogramowanie komputerowe aktywizujące i edukacyjne, różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny, w który wyposażone są grupy terapeutyczne, rehabilitacyjne, Sala Doświadczania Świata oraz suchy basen.

Współpracujemy z rodzicami naszych podopiecznych, udzielając instruktażu z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku domowym, uczymy wykonywania ćwiczeń usprawniających sferę fizyczną i umysłową w warunkach domowych. Umożliwiamy rodzicom udział w zajęciach o charakterze otwartym, podczas których mogą zapoznać się z metodami pracy oraz zaobserwować postępy i problemy z jakimi borykają się ich dzieci w warunkach pracy w zespole rówieśników oraz pracy indywidualnej. Podejmujemy wiele inicjatyw i organizujemy spotkania integrujące dzieci niepełnosprawne i ich rodziny ze środowiskiem lokalnym. Stwarzamy płaszczyznę, na której mogą spotkać się środowiska i osoby chcące poznać i przyłączyć się do społeczności Ośrodka.

 

Procedura przyjęcia dziecka do ośrodka wsparcia.

Podanie składa się w siedzibie MOPS w Lubinie, przy ulicy Kilińskiego 25. Skierowanie do Ośrodka w formie decyzji administracyjnej, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu przez pracownika socjalnego i uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej.
Pobyt w Ośrodku jest odpłatny.
Podstawą ustalenia indywidualnej odpłatności za pobyt w Ośrodku jest:
- cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/357/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 (Dziennik Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 14 października 2013r., poz. 5354- tekst jednolity) z późniejszymi zmianami
- dzienna stawka żywieniowa, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów.

Odpłatność za dzieci z innych gmin wnosi ośrodek, który wydał decyzję kierującą w wysokości pełnych kosztów pobytu.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie zapraszamy i zachęcamy do nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń.


2016 - Analiza badań ankietowych

2014 - Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci

 

Grupa żłobkowa


 

W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym prowadzona jest grupa żłobkowa, która funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku. Podczas przerwy wakacyjnej opiekę dzieciom zapewnia Żłobek Nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13 w Lubinie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania grupy żłobkowej określone są w załączniku nr 4 „Zasady funkcjonowania i zadania Żłobków” do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubinie.

Grupa żłobkowa posiada 25 miejsc, w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających stosowne orzeczenie. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 2 do 3 roku życia.

Maksymalny czas pobytu dziecka w grupie żłobkowej nie może przekroczyć 10 godzin dziennie, przy czym opieka sprawowana jest w godzinach od 6.00 do 16.00.

Nabór główny dzieci na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc dla dzieci zbliżonych wiekowo.

Harmonogram dnia

 • 6.00– 8.00 przyjmowanie dzieci, zabawy wg zainteresowań, zabawy ruchowe rozmowy z rodzicami
 • 8.00-9.00 przygotowanie do I śniadania, śniadanie, toaleta po posiłku
 • 9.00-10.00 zespołowe zajęcia z zakresu rozwoju mowy, myślenia, zajęcia ruchowe
 • 10.00-10.15 II śniadanie
 • 10:15-11.00 zabawy w suchym basenie, aktywne badanie i doświadczanie świata zewnętrznego w Sali Doświadczania Świata, ćwiczenia kształcące prawidłową postawę ciała
 • 11.00-11.30 przygotowanie do posiłku, I danie - zupa, toaleta
 • 11.30-13.30 relaksacja (leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej)
 • 13.30-14.20 przygotowanie do posiłku, II danie, toaleta po posiłku
 • 14.20-16.00 zabawy dowolne, odbieranie dzieci, kontakty z rodzicami

  Raz w tygodniu:

 • rytmika z umuzykalnieniem
 • zabawy ruchem rozwijające autoorientację i świadomość własnego ciała – metoda V. Sherborne
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej – znaki i piosenki do rysowania – metoda Dobrego Startu
 • zabawy z wykorzystaniem elementów logopedii
 • ćwiczenia kształytujące prawidłową postawę ciała

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
 • praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź jednego z rodziców (opiekuna) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 • złożenie wymaganego wniosku, przy czym w przypadku naboru głównego wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia każdego roku

W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci:

 • które uczęszczały do żłobka w roku poprzednim (ma zastosowanie od naboru 2012/2013),
 • z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
 • dzieci niepełnosprawne posiadające stosowne orzeczenie (dot. grupy funkcjonującej w OR), a także dzieci, których przyjęcie uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi

Opłaty związane z pobytem dziecka w żłobku

 • opłata za wyżywienie – dzienna stawka za wyżywienie – 9,80 zł
 • opłata za pobyt - 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie, zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

W przypadku pobytu dłuższego niż deklarowany stosuje się opłatę w wysokości 1,50 za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki, nie dłużej jednak niż do godz. 16:00.

Rodzice wnoszą opłaty z góry, u intendenta – w terminie od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku:

 • opłata za pobyt dziecka, w wymiarze zadeklarowanym przez rodziców lub prawnych opiekunów nie podlega zwrotowi, chyba że nieobecność dziecka trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i jest udokumentowana jego chorobą,
 • za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku – zgłoszonej najpóźniej do godz.800 pierwszego dnia nieobecności – opłaty za wyżywienie nie pobiera się, a opłata już pobrana podlega zwrotowi.

Należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub/i za wyżywienie podlegające zwrotowi będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze żłobka w trakcie miesiąca lub zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom (lub opiekunom prawnym) na ich wniosek.

Warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Zwalnia się o 50% z opłaty:

 • za drugie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka,
 • za dziecko niepełnosprawne,
 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (obecnie 528 zł),

Zwolnienie przysługuje tylko z jednego tytułu i udzielane jest na pisemny wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów).

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIV/100/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dn. 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 1019 z dn. 5 lutego 2020 r.),
 • Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Nr 156, poz. 2659),
 • Uchwały Nr XI/103- 105/11 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Nr 148, poz. 2502-2504),
 • Uchwały Nr XXXV/328-330/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. (Dz.Urz.z 2018r, poz.114-116),
 • Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora MOPS w Lubinie z dn. 27 lutego 2020 r.,
 • Zasady funkcjonowania i zadania żłobków (załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubinie).

  2019 - Analiza badań ankietowych

 2018 - Analiza badań ankietowych

2017 - Analiza badań ankietowych

2015 - Analiza badań ankietowych

2013 - Ankieta dotycząca grypy żłobkowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 6449
27 kwietnia 2020 07:40 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 12:34 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 12:33 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.