Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

-  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udzielenie jej  pomocy oraz dostarczenie  kompleksowej informacji o jej sytuacji prawnej i możliwych środkach działania to podstawowe cele realizacji procedury „Niebieskie Karty”. W ramach tej procedury wsparcie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oferują ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, instytucje oświatowe i ochrony zdrowia, a także zespoły interdyscyplinarne oraz grupy robocze. Wszystkie działania dokonywane przez przedstawicieli powyższych podmiotów są dokumentowane (skrót do procedury Niebieskie Karty).

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art.9a-9d) nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych (skrót do ustawy).

Warunki funkcjonowania takiego zespołu w naszym mieście określa Uchwała Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (skrót do uchwały).

Skład osobowy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (MZI) określił Prezydent Miasta Lubina wydając stosowne zarządzenie (skrót do zarządzenia).   
      

MZI realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

Głównym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku  lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

MZI pełni funkcję integrującą i koordynującą działania podmiotów oraz specjalistów zaangażowanych w realizację procedury „Niebieskie Karty”, natomiast grupa robocza podejmuje konkretne działania ukierunkowane na pomoc ściśle określonej rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy:

- opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy  w rodzinie;

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.   

 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, których przedstawiciele są uprawnieni, zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy, jak również mają prawo do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, w ramach której podejmowane są działania interwencyjne.

                        

Siedziba Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego:

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Kilińskiego 25A

      59 – 300 Lubin


Kontakt: poniedziałek – piątek

Godziny pracy: 8.00 – 16.00

tel.: 76/746-34-03 pokój 203  

       76/746-34-29 lub 23 pokój 229, 223

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2016 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 4099
05 października 2018 15:07 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2016 07:56 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2016 07:53 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl