Miejski Zespół Interdyscyplinarny

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

-  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -

 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udzielenie jej pomocy oraz dostarczenie kompleksowej informacji o jej sytuacji prawnej i możliwych środkach działania to podstawowe cele realizacji procedury „Niebieskie Karty”. W ramach tej procedury wsparcie oferują ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, instytucje oświatowe i ochrony zdrowia, a także zespoły interdyscyplinarne oraz grupy robocze. Wszystkie działania dokonywane przez przedstawicieli powyższych podmiotów są dokumentowane Załącznik nr 1.


Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych na obszarze danej gminy wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art.9a-9d)  Załącznik nr 2.


Warunki funkcjonowania takiego zespołu w naszym mieście określa Uchwała Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  Załącznik nr 3.


Aktualny skład osobowy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (MZI) określa Załącznik nr 4.

 

MZI realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

 

Głównym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

MZI pełni funkcję integrującą i koordynującą działania podmiotów oraz specjalistów zaangażowanych w realizację procedury „Niebieskie Karty”, natomiast grupa robocza podejmuje konkretne czynności ukierunkowane na pomoc ściśle określonej rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy:

  • opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, których przedstawiciele są uprawnieni, zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy, jak również do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, w ramach której podejmowane są działania interwencyjne.

                        

Siedziba Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 25A
59 – 300 Lubin


Kontakt: poniedziałek – piątek
Godziny pracy: 7.30 – 15.30
tel.: 76/746-34-03 pokój 203 
76/746-34-29 lub 23 pokój 229, 223

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2016 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 6465
20 sierpnia 2020 15:32 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:16 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:16 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.