Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mops.lubin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-24

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

    część plików nie jest dostępnych cyfrowo . (powód: materiały są w trakcie dostosowywania)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Edyta Kaleta , adres e-mail: mops@mops.lubin.pl , telefon: 76/7463400 lub 76/7463415 .

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek przy ul. Kilińskiego 25A 1.Budynek 2-kondygnacyjny, niski parter. Obiekt znajduje się na ul. Kilińskiego, naprzeciw Centrum Zdrowia Kobiet „Femina” w Lubinie. W budynku znajdują się: Dział Finansowo-Księgowy, Dział Usług Społecznych, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Profilaktyki, Analiz i Projektów, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Świadczeń Rodzinnych. Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne oraz dwa boczne: od strony parkingu i do Działu Świadczeń Rodzinnych. Wejścia do budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych- bez barier architektonicznych.
2.Samoobsługowa platforma dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w budynku w holu głównym od strony wejścia głównego. W przypadku trudności w obsłudze urządzenia można poprosić o przywołanie w pok. nr 106 merytorycznego pracownika. Sprawa jest załatwiana wówczas w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.
3.Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok kasy, klucz jest dostępny w pok. nr 135.
4.Wzdłuż ulic Kilińskiego – przed głównym wejściem do budynku MOPS wyznaczono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wokół budynku – ul. Kilińskiego i Paderewskiego znajdują się parkingi osiedlowe.
5.Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie znajdują się dwa przystanki komunikacji miejskiej - linie autobusowe: 4, 3B, 2.103. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
7.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail na adres sekretariat@mops.lubin.pl; fax pod nr 76 7463401; telefon pod nr 76 7463400 - za pośrednictwem osoby przybranej ( tj. osoby, która ukończyła 16 la i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy) oraz dokonać zgłoszenia rezerwacji wizyty lub osobiście przyjść do siedziby MOPS ( sekretariat pok.127 parter lub kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego, pok.216 I p.)

Lokalizacja przy Al. Niepodległości 31 (II LO)
1.Zarządcą budynku jest II liceum Ogólnokształcące w Lubinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wynajmuje pomieszczenia (boczne wejście) na potrzeby Sekcji Profilaktyki Uzależnień. Wejście do budynku od strony parkingu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
2.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
3.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Żłobek Nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13
1.Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
2.Brak dostępności korytarzy, schodów i brak windy osobowej w budynku.
3.Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy posesji Żłobka przy ulicy Cedyńskiej.
5.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Żłobek Nr 3 przy ul. Orlej 47a
1.Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
2.Brak dostępności korytarzy, schodów i brak windy osobowej w budynku.
3.Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy biurze PGNIG.
5.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny przy ul. Jastrzębiej 1
1.Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
2.W budynku jest winda osobowa dla osób niepełnosprawnych.
3.W budynku przebywają osoby niepełnosprawne.
4.Miejsca parkingowe znajdują się przed wjazdem na teren Ośrodka, bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Sienkiewicza 3
1.Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
2.Z boku budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca dostęp do budynku, bez pomieszczeń piwnicznych.
3.Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wzdłuż ulicy Sienkiewicza przy posesji Domu.
5.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Dom Opieki „Szarotka” przy ul. Sybiraków 13
1.Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście do pomieszczeń na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
2.Wszystkie toalety w budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
3.W budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na I piętrze.
4.Najbliższe wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu osiedlowym od strony ogrodu Domu.
5.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2020 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 64
24 września 2020 19:38 (Marek Łokaj) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 19:35 (Marek Łokaj) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 19:27 (Marek Łokaj) - Aktualizacja deklaracji dostepności.